Gazeta Tylko Polska 2004

 

Bro koca czasw

 

Czy mona sobie wyobrazi bro, przy ktrej bomba atomowa wydaje si dziecinn zabawk? Or globalny, ktrego sia zdolna jest modyfikowa pogod - wywoa w wybranym regionach planety trzsienia ziemi, huragany i wysokie na kilka piter fale morskie, spowodowa na przemian powodzie i dugotrwae susze, a nawet - gdy zajdzie potrzeba zniszczy wszelkie ycie? Czy istnieje uzbrojenie, za pomoc ktrego unicestwi mona kady system cznoci, przesyania energii, unieszkodliwi lecce samoloty, rakiety lub pojazdy kosmiczne, zaglda bez porednictwa satelity za horyzont lub pod powierzchni ziemi, powodowa samodetonacj amunicji lub gazocigu i - co najbardziej niewiarygodne - manipulowa na ogromn skal ludzkimi umysami?

W Polsce o broni geofizycznej" prawie si nie mwi, cho jej pojawienie si moe zmieni wiat w stopniu wikszym ni skonstruowanie broni palnej czy nuklearnej. Nie ma o niej nawet wzmianki w Wielkiej Encyklopedii PWN, cho prace nad jej skonstruowaniem trwaj na wiecie przynajmniej od potowy lat 60. Jedna z nielicznych, przetumaczonych na jzyk polski, pozycji ksikowych powicona realizowanemu wanie projektowi w tej dziedzinie - praca Jerego E. Smitha, HAARP bro ostateczna - jest nieosigalna w Centralnej Bibliotece Wojska Polskiego...

O informacje na jej temat trudno te u rda, czyli w krajach, ktre prawdopodobnie pracoway nad stworzeniem takiej broni. Naukowcy zaangaowani w prace badawcze przewanie milcz zasaniajc si Ustaw o Bezpieczestwie Narodowym, bd wypowiadaj si lakonicznie i uspokajajco. Twierdz, e to, nad czym pracuj, to cywilne projekty badawcze, mogce zosta wykorzystane co najwyej do konstrukcji urzdze o czysto defensywnym charakterze, np. monitorowania zagroe czy doskonalenia cznoci. Broni geofizycznej" nikt oficjalnie nie ma. Jej posiadania zabrania ONZ-owska konwencja ENMOD o zakazie militarnego uywania technik modyfikacji rodowiska naturalnego.

Czy jest ona jednak przestrzegana, skoro nie przewidziano w niej moliwoci inspekcji?

Rok Testw

W sierpniu 2000 roku Rosyjska Duma zwrcia si z dramatycznym apelem do ONZ i spoecznoci midzynarodowej o ustanowienie midzynarodowej kontroli nad prowadzonymi przez Stany Zjednoczone dowiadczeniami zmierzajcymi do skonstruowania broni geofizycznej". W apelu Dumy zawarta bya informacja, e wikszo testw zwizanych z tym uzbrojeniem zaplanowana zostaa na rok 2003. Rosyjscy parlamentarzyci ostrzegali, e niektre z tych eksperymentw mog mie nieprzewidywalne konsekwencje dla rodowiska naturalnego, gdy ich przedmiotem s jonosfera i magnetosfera Ziemi.

Dziaanie broni geofizycznej" opiera si na idei oddziaywania na te orodki za pomoc dostatecznie silnych i skumulowanych fal ultrakrtkich. Mog one podgrzewa fragmenty jonosfery -podobnie jak kuchenka mikrofalowa podgrzewa mroonki. Powoduje to odksztacenie tej warstwy atmosfery. Mona j unosi, odgina, a nawet tworzy z niej co na ksztat gigantycznych soczewek elektromagnetycznych skupiajcych promienie soneczne w okrelonych punktach. Kady, kto bawi si kiedykolwiek zwyk soczewk i kartk papieru, wie, co oznacza taka moliwo.

Sia sygnau emisyjnego (kilka do kilkunastu gigawatw) jest przez bombardowane orodki (zwaszcza rejony zorzowe tzw. pasw Van Allena) wielokrotnie wzmacniana (nawet ponad 1000 razy) i przekierowywana w stron powierzchni planety jako monstrualnej ju mocy wizka.

Uycie takiej elektromagnetycznej broni wywoa moe rnego rodzaju katastrofy - trudne jest jednak do rozpoznania, bo impuls emisyjny trwa bardzo krtko i jest niewidoczny dla oka. Atakowany obiekt nie zdaje sobie nawet sprawy z dokonywanej agresji. Kataklizmy bdce skutkiem magnetycznego strzau" wydaj si efektem dziaania zwykych si natury.

To, e siy te mog by sztucznie wzbudzane i kierowane, nie mieci si jeszcze w wyobrani wielu ludzi, ktrym wojna wci kojarzy si z konwencjonalnym polem walki - ruchem wojsk, artyleryjsk kanonad i bombami. Tymczasem ju wkrtce moe ona wyglda zupenie inaczej.

Wzbudzane przez emitery potne impulsy elektromagnetyczne s w stanie nie tylko modyfikowa pogod (poprzez odwracanie tzw. prdw strumieniowych odpowiedzialnych za przemieszczanie si ukadw atmosferycznych), ale take powodowa awarie wszystkiego, co ma zwizek z elektrycznoci, wywoywa sztucznie trzsienia ziemi o ogromnej sile (poprzez wzbudzanie w pynnym jdrze ziemi tzw. fal stojcych), niszczy wybrane cele za pomoc plazmy oraz przesya impulsy bezporednio do ludzkich mzgw (emitery maj moliwo nadawania na tych samych czstotliwociach co mzg) wywoujc odmienne stany emocjonalne. Za pomoc takich nadajnikw mona nawet wypala" w jonosferze dziury, wystawiajc wszystko co pod nimi na zabjcze dziaanie promieni kosmicznych.

Ludzie ostrzegajcy przed skutkami rozwoju tej broni twierdz, e jej zastosowanie moe rzuci na kolana cae narody. Jeli w por nie ustanowi si skutecznej midzynarodowej kontroli, to skoczy si era demokracji i zapanuje totalitaryzm. Rzdzi bdzie wska grupa dysponujca t now technologi.

Diabelska Harfa

Wiele poszlak potwierdza obawy Dumy, e or geofizyczny" nie jest ju tylko wymysem hollywoodzkich scenarzystw i pisarzy science fiction. Istnieje i wszed wanie w faz intensywnych testw. W kocu ub. roku niedaleko miejscowoci Gakona na Alasce zakoczony zosta pierwszy etap realizacji programu HAARP (High-freuency Active Auroral Reserch Project) zakadajcego budow ogromnego (najwikszego na wiecie) jonosferycznego emitera fal ultrakrtkich, 73000 razy silniejszego od najwikszego obecnie istniejcego nadajnika radiowego i dodatkowo majcego zdolno skupiania emisji w 1 punkcie. Drugi, mniejszy emiter istnieje w miejscowoci Tromse w Norwegii, a trzeci - najsilniejszy z systemu - ma wkrtce powsta na Grenlandii.

Gdy na pocztku lat 80. rozpoczynano realizacj tego projektu, by on czci synnej reaganowskiej Inicjatywy Obrony Strategicznej (SDI) nazywanej programem gwiezdnych wojen". Obecnie twierdzi si, e jest to projekt cywilny, majcy suy badaniu grnych warstw atmosfery. Ale gwnym jego udziaowcem nadal pozostaje Departament Obrony USA.

Niepokj Rosjan jest w peni zrozumiay. Rosyjski program bada w tej dziedzinie zosta w latach 90. wstrzymany, laboratoria zamknite, a wielu naukowcw biorcych udzia w dowiadczeniach lat 80. wyemigrowaa do USA. Niektrzy z nich, jak np. prof. Roland Zinurowicz Sagdiejew, b. dyr. Radzieckiego Instytutu Badania Przestrzeni Kosmicznej, czy prof. Troicka, kierujca w latach 80. analogicznym radzieckim programem Araks", pracuj obecnie w Stanach Zjednoczonych przy HAARP. Po ukoczeniu projektu (ok. 2025 r.) w zasigu dziaania amerykaskich nadajnikw znajdzie si w praktyce caa pnocna pkula do szerokoci minimum 45 rwnolenika, a wic i cae terytorium Rosji.

Znaki na niebie

Nie trzeba by zwolennikiem spiskowej teorii dziejw, by zwrci uwag na szereg dziwnych faktw, ktre miay miejsce w ostatnich dwch latach.

4 sierpnia ub.r. o godz. 4.14 po poudniu, w normalny soneczny i pogodny dzie miaa miejsce najwiksza w historii awaria sieci energetycznych, ktra na kilkanacie godzin pogrya w ciemnoci 1/4 Stanw Zjednoczonych i cz Kanady. W chwili awarii nie byo adnego przecienia sieci. Pracowaa ona na 75 procent swoich moliwoci, kiedy nagle z niewiadomych powodw nastpi monstrualny wzrost napicia przeadowujcy system.

Nie byo w tym czasie adnych klasycznych przyczyn takich zdarze jak wzmoona aktywno soneczna czy magnetyczna Ziemi. Zjawisko powstao nagle w kilka minut po wczeniu na pen moc nadajnika w Gakona.

Poza pozbawieniem prdu blisko 50 min ludzi, zdarzenie to nie miao adnego prawie wpywu na amerykask gospodark czy obronno. Nastpio w kilka chwil po zamkniciu nowojorskiej giedy i objo swym zasigiem stany bez wikszego znaczenia ekonomicznego czy militarnego. Departament Obrony mia jednak okazj do dokadnego przeanalizowania skutkw takiego blackoutu" dla systemu obrony kraju. W cigu nastpnych 2 miesicy na caej pkuli pnocnej miaa miejsce caa seria podobnych zdarze. Oto ich zestawienie:

18.08 Gruzja

23.08 Helsinki

28.8   Londyn

18.8         Honduras

23.8   Szwecja/Dania
28.09 Wochy

7.10    Wiede

Nietrudno zauway zadziwiajc regularno tych awarii". Prawdopodobiestwo, e jest to czysty zbieg okolicznoci, jest rwne temu, e kto dwa razy z rzdu trafia szstk w Toto-Lot-ku. Kto wic i dlaczego je spowodowa?

Podobn seri dziwnych zdarze byy w ubiegych latach wiatowe zjawiska pogodowe. Od pocztku roku wielu obserwatorw widziao na niebie bardzo dziwne oboki o regularnych geometrycznych ksztatach. Ich zdjcia mona obejrze w Internecie na bardzo wielu stronach. S to ewidentne lady pozostawione przez potne emisje elektromagnetyczne w atmosferze.

Ilo tzw. anomalii pogodowych z ostatnich dwch lat znacznie przewyszya ich liczb z ostatnich dekad. Wszyscy pamitaj kuriozalne obrazki przedstawiajce Jerozolim pod niegiem, czy monstrualne, nie notowane od ponad 100 lat, letnie upay i susze w Europie (w ich wyniku zaczy si topi alpejskie lodowce). W ubiegym roku te same regiony w tym samym okresie nawiedzone zostay przez potne powodzie. Do tego ogromna liczba poncych lasw (poarw wybuchajcych samoistnie" od Arizony po Portugali) oraz nagych, niezwykle silnych tajfunw pustoszcych np. Chiny czy Kore Pn. Wielu ludzi wtpi w tumaczenia, e za tak wielkie natenie tych zjawisk odpowiedzialna bya jedynie emisja do atmosfery gazw cieplarnianych.

Niektrzy, jak np. ukraiski deputowany Jurii Salomotin, przewodniczcy komisji d/s likwidacji skutkw awarii elektrowni w Czernobylu, otwarcie oskaraj Amerykanw' o testowanie moliwoci nowej broni budowanej w oparciu o HAARP Solomotin twierdzi rwnie, e skutkiem elektromagnetycznego strzau" bya katastrofa supernowoczesnego myliwca Su-27, podczas pokazw lotniczych na poligonie pod Lwowem. (Myliwiec z niewyjanionych przyczyn spad nagle jak kamie na tum widzw, powodujc mier ponad 80 osb).

Jako cywilny projekt naukowy HAARP omija wszelkie procedury kontroli zbroje, jakim podlegaj wszystkie systemy broni. A jego potencjalna moc jest wprost niewyobraalna. Wystarczy powiedzie, e tropikalny sztorm moe mie si okoo 10000 jednomegatonowych bomb wodorowych. A kontrolowane trzsienia ziemi mog w cigu kilku sekund zniszczy wielomilionowe miasta i unicestwi kad infrastruktur. Bez prdu, energii i komunikacji nie jest dzi w stanie funkcjonowa adne pastwo. Z drugiej strony wiatowe katastrofy ekologiczne (by moe indukowane) s argumentem za poddaniem pastw kontroli midzynarodowej i stworzeniem jednego wiatowego rzdu czyli tzw. nowego wiatowego adu zapowiadanego na rewersie jednodolarwki. Czy topniejce alpejskie lodowce i zaciemniony Nowy Jork s tylko wybrykami kaprynej natury, czy moe ju zwiastunami nadchodzcej globalizacji?

Roman Zubczyski